Vaderschapsverlof

Elke papa, ongeacht zijn statuut, verdient tijd met zijn kinderen. We streven naar een uitbreiding van het vaderschapsverlof tot 20 dagen met automatische toekenning. Zo  erkennen en waarderen we zorgende vaders. Bovendien stimuleert het een meer gelijke taakverdeling tussen mannen en vrouwen.

Verloven om job en kinderen te combineren

Intro: 

In België kennen we verschillende verlofstelsels die ouders toelaten om tijdelijk de arbeidsuren te verminderen om zorg op te nemen voor hun kinderen. Het huidige systeem van verlofsystemen is over de jaren heen geïntroduceerd en vaak vanuit verschillende doelstellingen. Tijdskrediet werd bijvoorbeeld aanvankelijk in het leven geroepen om werkloosheid te bestrijden. Pas nadien werd het een middel om werk en gezin te combineren.

In onze voorstellen vertrekken we bij het design (duur, toegangsvoorwaarden, vergoedingssystemen en statuten van de gerechtigden)van de verlofsystemen heel duidelijk vanuit een aantal uitgangspunten:

Paragrafen: 

Uitgangspunten

Kindperspectief

Wanneer het over de combinatie van werk en gezin gaat, ligt de focus vooral op de effecten van het combinatiebeleid op de werknemers en de werkgevers. Het kindperspectief  blijft vaak onderbelicht.  Nochtans heeft de manier waarop mannen en vrouwen werk en gezin kunnen combineren ook een effect op het welzijn van kinderen.

Gendergelijkheid

Gemiddelde cijfers tonen duidelijk aan dat de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen nog te scheef is.  Het beleid met betrekking tot de combinatie van werk en gezin moet ervoor zorgen dat mannen en vrouwen evenveel kansen en rechten hebben om betaalde en onbetaalde zorg op te nemen.

De verschillende verloven om arbeid en zorg te combineren:

Lees ook de andere voorstellen om tot een evenwichtig en kwaliteitsvol combinatiemodel te komen

Call to action: 

Concrete voorstellen voor onze toekomstige regering

We vertaalden dit rapport naar 7 concrete voorstellen voor onze toekomstige regering.   Wat betreft verloven om job en kinderen te combineren vragen we:

  • Elke vader heeft automatisch recht op twintig dagen vaderschapsverlof

  • Vergoed ouderschapsverlof beter en koppel er een genderbonus aan

  • Vergoed de verloven voor medische bijstand en palliatief verlof beter