Cijfers uit het jaarlijkse gendergelijkheidsonderzoek* van de Europese Unie tonen aan dat België nog steeds slecht scoort op vlak van tijdsverdeling. Met een score van 65,3/100 is België qua gendergelijkheid er niet op vooruitgegaan ten opzichte van vorig jaar, waarbij 100 staat voor een totale gelijkheid tussen man en vrouw. Sinds 2010 ging ons land zelfs 5 punten achteruit.

Steeds minder tijd voor vrouwen in België

Het gendergelijkheidsonderzoek* toont aan dat België nog steeds slecht scoort op vlak van tijdsverdeling. Hiermee wordt gedoeld op de ongelijke verdeling van (on)betaalde arbeid en vrije tijd tussen man en vrouw. Met een score van 65,3/100 is België er niet op vooruitgegaan ten opzichte van vorig jaar. Sinds 2010 is België qua tijd zelfs 5 punten achteruitgegaan.

Dit onderzoek toont opnieuw dat vrouwen veel meer tijd spenderen aan zorg dan mannen. En zelfs meer dan dubbel zoveel aan koken en/of ander huishoudelijk werk. Mannen hebben daardoor meer tijd voor betaalde arbeid en vrije tijd. Dat werkt niet alleen sociale, maar ook economische ongelijkheid in de hand. Een bewijs: ook op vlak van macht scoort België slecht: 61/100, wat betekent dat vrouwen veel minder vaak machtige posities bekleden dan mannen.

Covid-19: 17% meer onbetaalde arbeid voor vrouwen in de EU

Door de sluiting van scholen en kinderzorgcentra moesten vrouwen – veel meer dan mannen - de extra zorg voor kinderen op zich nemen. En met het thuisonderwijs kwam er een nieuwe vorm van onbetaalde arbeid bij. De onbetaalde arbeid nam het afgelopen jaar dan ook toe met 17% in de Europese Unie. En hoewel er een lichte stijging was in het aandeel dat mannen hierin hadden, kwam dit voornamelijk op de schouders van vrouwen terecht. Vrouwen met kinderen jonger dan 12 jaar en alleenstaande moeders werden het hardst getroffen. Het aantal stress-, depressie-, angst- en burn-out-gerelateerde klachten steeg dan ook, vooral bij vrouwen tussen 18-49 jaar.

Covid-19 vergrootte naar alle waarschijnlijkheid ook de kans op armoede en sociale uitsluiting voor vrouwen. Zij hadden voor de lockdown al vaker onbetaalde, slecht betaalde of tijdelijke jobs, maar raakten nu ook sneller hun baan kwijt of kregen minder uren. Enerzijds omdat ze dikwijls werkzaam zijn in sectoren die tijdens de lockdown langdurig de deuren sloten (onderwijs, winkels, kinderzorgcentra, …). Anderzijds omdat ze de extra zorg voor de kinderen op zich namen. Uit de cijfers blijkt ook dat vrouwen twee keer minder snel opnieuw aan het werk raakten na de lockdown, dan mannen.

Extra onderzoek over de impact van covid-19 op armoede en sociale uitsluiting voor vrouwen is momenteel nog lopende.

Totaalscore gendergelijkheid in België

In het EU-gendergelijkheidsonderzoek heeft België een totaalscore van 72,7/100 op vlak van gelijkheid tussen man en vrouw, waarbij 100 staat voor een totale gelijkheid. We hebben nog een lange weg af te leggen naar gendergelijkheid op alle domeinen als je weet dat we sinds 2010 slechts 3,4 punten vooruit zijn gegaan. Een snelle rekensom leert ons dat dat nog 88 jaar zal duren vooraleer we volledige gendergelijkheid bereikt hebben.

Het best scorende domeinen is: geld (89,9/100). Voor macht (61/100) maakten we het meeste vooruitgang, met 5 punten meer dan het afgelopen jaar. Op vlak van tijd (65,3/100) is er nog veel ruimte voor verbetering. En ook al scoren we goed op gezondheid (86,3/100) is er toch een afname ten opzichte van vorig jaar. Dit kan toegeschreven worden aan een minder goede toegang tot gezondheidsdiensten voor vrouwen en een verschil in gezondheidsgedrag (het op zoek gaan naar medische hulp).

*Wat is de gendergelijkheidsindex?
Ieder jaar wordt de gelijkheid tussen man en vrouw gemeten in alle landen van de Europese Unie, en in de EU zelf. Deze gendergelijkheidsindex geeft een beeld van de gendergelijkheid op zes grote gebieden: werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid, en enkele sub-domeinen zoals geweld tegen vrouwen. Dit onderzoek wordt geleid door het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE), dat zich inzet voor gelijkheid tussen genders. 

Bekijk hier de gendergelijkheidsindex voor België

Delen: