Het verkiezingsdebat draait op volle toeren. Tijd om de partijprogramma’s onder de loep te nemen en te kijken hoe deze rijmen met onze zeven voorstellen voor meer evenwicht tussen vrije tijd, zorgen en werken.

Vandaag hebben we het over ons voorstel rond ouderschapsverlof.

Vergoed ouderschapsverlof beter en koppel er een genderbonus aan

Onze eis is tweeledig: verhoog de ouderschapsvergoeding tot minstens 82% van het brutoloon, met een ondergrens voor de laagste inkomens en een plafond voor de hoogste.

 Voer een genderbonus in. Geef koppels bij wie beide partners, of ex-partners in co-ouderschap, hun vier maanden ouderschapsverlof opnemen, een bonusmaand per partner.

Tenslotte vragen we ook om het recht op ouderschapsverlof uit te breiden naar zelfstandigen en werkzoekenden.

Dit is wat de partijen daar over te zeggen hebben.

CD&V

“Alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn een kwetsbare groep. Zij lopen vaker risico op armoede of andere sociaal-economische problemen. Met slechts één gezinsinkomen is hun draagkracht beperkt en ook de combinatie arbeid en gezin of arbeid en zorg is vaak niet eenvoudig. We kiezen ervoor hen extra te ondersteunen in alle beleidsdomeinen. Zo willen we zorgen dat ook zij thematische verloven zoals ouderschapsverlof of zorgverlof kunnen opnemen. We verhogen waar nodig de uitkeringen zodat de opname van verlof niet langer een drempel is.” (Programma CD&V)

“Met de uitbreiding van het ouderschapsverlof en tijdskredietmotief voor zorg voor de kinderen tot 18 jaar kunnen ouders inspelen op de noden van hun kinderen.” (Programma CD&V)

“Pleegzorgers die een groot engagement opnemen in het kader van langdurige, perspectiefbiedende pleegzorg,moeten recht krijgen op een aangepaste vorm van ouderschapsverlof.” (Programma CD&V)

Groen

“We stimuleren meer mannen om het ouderschapsverlof op te nemen. Wanneer twee partners of ex-partners in co-ouderschap elk het ouderschapsverlof van vier maanden opnemen, krijgen ze samen drie maanden extra. Een alleenstaande ouder zonder co-ouderschap krijgt een bijkomend ouderschapsverlof van zeven maanden. Voor elk kind komt tegenover elke maand ouderschapsverlof een uitkering aan het huidige niveau te staan. Deze voorstellen gelden voor álle ouders (zelfstandigen, pleeg-, adoptie- en meeouders)” (Programma Groen)

N-VA

“We maken ouderschapsverlof mogelijk voor pleegouders die aan langdurige pleegzorg doen.” (Programma N-VA)

“Ouders verdienen de nodige tijd om bij hun kinderen te zijn. Het Belgische systeem van diverse verlofstelsels die dan ook nog eens verschillen naargelang het socio-professioneel statuut, wekt de indruk dat deze niet volstaan. Echter, méér verlof is niet het antwoord. Wel moeten we de drempels (bv. uitkering, complexiteit, voorwaarden…) onderzoeken en kijken hoe we deze kunnen wegwerken.” (Bevraging Gezinsbond)

Open VLD

“We vervangen alle aan kinderen gerelateerde verloven (met uitzondering van het geboorteverlof) door een nieuw, flexibel ouderverlof waarbij men ook kan kiezen voor hogere uitkeringen gedurende een kortere periode. Via een eenvoudig toegankelijke app en website kan iedereen nagaan waar hij of zij recht op heeft. Elke ouder krijgt een ouderverlofkrediet per kind en kan dat flexibel gebruiken. Zo kunnen ouders beslissen om gedurende 6 tot 12 maanden thuis te blijven voor de kinderen, aan een hoge uitkering, in plaats van gedurende 51 maanden tijdskrediet te nemen aan een te lage uitkering.

Als beide ouders een minimale hoeveelheid verlof nemen, dan krijgt het gezin bovendien recht op extra maanden die ze onderling kunnen verdelen. We verliezen de werkgevers niet uit het oog. Voor hen is het niet altijd evident om vervanging te vinden voor werknemers die verlof nemen. We hanteren duidelijke regels om daarmee rekening te houden.” (Programma Open Vld)

PVDA

“We verhogen de toelagen voor ouderschapsverlof” (Programma PVDA)

sp.a

“We maken de opname van ouderschapsverlof zonder inkomensverlies mogelijk tijdens de eerste twee maanden (4 maanden voor eenoudergezinnen).” (Programma sp.a)

Vlaams Belang

“Om de binding tussen ouder en kind te versterken vlak na de geboorte wil Vlaams Belang het ouderschapsverlof verdubbelen tijdens de eerste twee levensjaren van het kind.”

Delen: